KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO W 2019 ROKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019KWALIFIKACJA WOJSKOWA

NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO W 2019 ROKU

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1982),  kwalifikacja wojskowa w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 W Powiecie Parczewskim w dniu 1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 12 kwietnia 2019 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Parczewie, (Sala Konferencyjna) ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy  nie  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską  za czasowo niezdolnych do  czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zamierzają ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej w trybie ochotniczym jeżeli nie stawały do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Każdy podlegający obowiązkowi stawienia się przed powiatową komisję lekarską otrzyma wezwanie imienne wystawione przez Burmistrza/Wójta wzywające do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W wyznaczonym dniu, osoba stając do kwalifikacji wojskowej winna przy sobie posiadać:

1)   dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa;

2)   dokumenty lekarskie dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)   aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. (bez nakrycia głowy);

4)   dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (ostatnie świadectwo, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki);

5)   prawo jazdy.

Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu parczewskiego zostaną wezwane  przed powiatową komisję lekarską  przez Burmistrz/Wójta w następujących terminach:

Lp.

Data

Miasto/Gmina

 
 

1

2

3

 

1.

01.04.2019

Parczew

 

2.

02.04.2019

Parczew

 

3.

03.04.2019

Parczew

 

4.

04.04.201

Parczew

 

Siemień

 

5.

05.04.2019

Dębowa Kłoda

 

Podedwórze

 

6.

08.04.2019

Milanów

 

Jabłoń

 

7.

09.04.2019 r.

Jabłoń

 

8.

10.04.2019

Jabłoń

 

Sosnowica

 

9.

11.04.2019

Kobiety

 

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa lub telefonicznie do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr tel.  83 355 16 54. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który wyznacza mu termin
i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W razie nie stawienia się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej,
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed powiatową komisję lekarską w określonym terminie                   i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności (art.224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Mirosław Bloch